เอกสารประกอบการบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องของธุรกิจนำเที่ยว" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ

1. เอกสารประกอบการบรรยาย "การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องของธุรกิจนำเที่ยว"
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/Tourism_present.pdf

2. คู่มือรายจ่าย "คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้"
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/Tourism_manual.pdf

3. คู่มือกิจการท่องเที่ยว (ระหว่างดำเนินการ)