สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาวน์โหลดเอกสาร