สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ดาวน์โหลดเอกสาร