สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐ หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดาวน์โหลดเอกสาร