ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ลูกจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
*** ผู้ประสงค์รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง มายังกรมการท่องเที่ยว ภายในวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาใบปริญญาบัตร
3.สำเนาใบรับรองการศึกษา
4.สำเนาทรานสคริป
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
*อย่างละ 3 ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง*

กรณีไม่สามารถมาส่งด้วยตนเอง สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ที่อยู่ : กรมการท่องเที่ยว
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (กลุ่มวิชาการและมาตรฐานฯ)
154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ดาวน์โหลดเอกสาร