ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑