ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ควมสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 - 3

ดาวน์โหลดเอกสาร