คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว;