สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558;