คำสั่ง - ประกาศ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร;