แต่งตั้งคณะทำงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และประหยัดน้ำของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ดาวน์โหลดเอกสาร;