คำสั่ง - ประกาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๔ "การประหยัดพลังงาน" และตัวชี้วัดที่ ๕ "การประหยัดน้ำ" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสาร;