แต่งตั้งคณะทำงานการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และประหยัดน้ำของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๔ "การประหยัดพลังงาน" และตัวชี้วัดที่ ๕ "การประหยัดน้ำ" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะทำงานถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ ของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๘

แต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๔

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฎิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง และการประหยัดน้ำของกรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งกรมการท่องเที่ยว ที่ 660/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 170/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วน

1
;