คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
 

การประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

1.   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

2.   ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

3.   การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

4.   การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

5.   ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

6.   การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกันประเภทนิติบุคคล

7.   การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกันประเภทบุคคลธรรมดา

8.   การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล

9.   การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา

10.  การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล

11.  การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา

12.  การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ)  ประเภทนิติบุคคล

13.  การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ)  ประเภทบุคคลธรรมดา

14.  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล (กรณีทั่วไป)

15.  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา (กรณีทั่วไป)

16.  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ

17.  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ

 

การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร

1.   การแจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยภาพยนตร์ประเภทที่ 1 (โฆษณาสารคดีมิวสิควีดิโอรายการโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์)

2.   การแจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 2 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรไม่เกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องและใช้เวลาถ่ายทำไม่เกินสิบห้าวันในราชอาณาจักรและไม่มีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ (เรื่องยาวหรือเรื่องสั้น) หรือละครโทรทัศน์ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ประเภทรายการโทรทัศน์

3.   การแจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 3 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรเกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องหรืออาจมีเนื้อหาบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ (เรื่องยาวหรือเรื่องสั้น) หรือละครโทรทัศน์ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน

4.   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประเภทนิติบุคคล

5.   การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประเภทบุคคลธรรมดา

6.   การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 1 โฆษณา

7.   การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 1 มิวสิควิดีโอ

8.   การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 1 รายการโทรทัศน์

9.   การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 1 สารคดี

10. การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 1 สื่อประชาสัมพันธ์

11. การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 2 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรไม่เกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องและใช้เวลาถ่ายทำไม่เกินสิบห้าวันในราชอาณาจักรและไม่มีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน

12. การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 2 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรไม่เกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องและใช้เวลาถ่ายทำไม่เกินสิบห้าวันในราชอาณาจักรและไม่มีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ (เรื่องยาวหรือเรื่องสั้น) หรือละครโทรทัศน์ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์

13. การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 3 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรเกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องและไม่มีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน

 

14. การออกใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรประเภทที่ 3 ภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถ่ายทำในราชอาณาจักรเกินร้อยละสิบของทั้งเรื่องและไม่มีเนื้อหาเป็นการบ่อนทำลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยภาพยนตร์ (เรื่องยาวหรือเรื่องสั้น) หรือละครโทรทัศน์ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์

 


วันที่ประกาศ 20 ก.ค. 2558
;