ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการท่องเที่ยว ชั้น 3 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมการท่องเที่ยว
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 4033


 
 
;