ประกาศ

หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการ (Optional Tour) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการคัดเลือกและ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)

1
;