ผู้บริหาร
 

นายอุดม มัตสยะวินิชกูล

ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ รูปภาพ
 
นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ Ext. : -
Tel :  -
 

E-mail 

 

 
นางสาวเบ็ญจา ตุวินันทน์
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป Ext. : -
Tel :  02 216 6660 
 

E-mail 

 

 
 
นางสาวอรณี อนุตรเมธากุล
 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจ
นำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 
Ext. : -
Tel :  02 216 6905 
 

Email 

 

 
 
นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
นำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 
Ext. : -
Tel :  02 214 0133 
 

E-mail 

 

 
 
นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว  Ext. : -
Tel :  02 214 1386 
 

E-mail 

 

 
 
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการและรับเรื่องธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว  Ext. : -
Tel :  02 219 4025 
 

E-mail 

 

 
 
นางสาวศิริพร นามพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว Ext. : -
Tel :   
 

E-mail 

 
 
 
;