โครงสร้างการบริหารงาน
 
  
 

นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ

(Ms.Suchavadee Srisuwannakan)

                                                                    นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

 

 

 ดาวน์โหลดโครงสร้างสำนักทะเบียนธรกิจนำเที่ยวฯ


กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 

 

 

 

นางสาวดิชามา  ตันประดิฐ
(  Ms. Dichama Tanpradit )
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
                มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารธุรการ กลั่นกรองงานตามระเบียบ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานการเงิน การเบิกจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และให้บริการในทุกๆ ด้าน เพื่อให้งานถูกต้องสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยรับผิดชอบการจัดเลี้ยงประชุม การเบิกและจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางศิริรัตน์ ตั้งพานิช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้เป็นไปตามหน้าที่ มีข้าราชการและพนักงานราชการร่วมปฏิบัติงานรับผิดชอบ

 กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว


นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล
( Ms.Pensirirat Artthaweekul ) 
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 
 
                 มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การออกตรวจสถานประกอบการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว การรับชำระเงินค่าธรรมเนียม การวางหลักประกันให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กำหนด การขอคืนหลักประกัน กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง 4 สาขา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และสรุปรายงานการดำเนินการ รวมทั้งการจัดทำสถิติ การเก็บรักษา บันทึกติดตาม ตรวจสอบข้อมูลประวัติของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็นงานต่างๆ โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นไปตามหน้าที่ มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมปฏิบัติงาน

 กลุ่มส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 

นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิ

( Mrs.Nutchuda Nuntani )

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 
 
                มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนายกระดับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว ให้มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้านกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การพัฒนาหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง การคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวขององค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและกว้างขวาง จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ สมาคมกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำด้านมาตรฐานและการตรวจประเมิน ดำเนินการตามแผนงาน แผนพัฒนา แผนการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มีหน้าที่กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้เป็นไปตามหน้าที่ มีข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมปฏิบัติงานรับผิดชอบ

 กลุ่มวิชาการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

 

 
นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์
( Ms.Siriwan Pornlertwiwat )
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการธุรกิจและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

 
                มีหน้าที่ 
1. ดำเนินการเก็บรักษา บริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชีแสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อของบประมาณประจำปี รวบรวมและจัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของผู้บริหาร งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน รับผิดชอบงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ติดตาม และจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์งานกิจการพิเศษหรือเฉพาะกิจที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาววรธีรา สุวรรณศร นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว มีหน้าที่กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มให้เป็นไปตามหน้าที่ มีข้าราชการและ
พนักงานราชการ ร่วมปฏิบัติงานรับผิดชอบ
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2551
 
 
 
 
นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ
( Ms.Piyasuda Sookeharern )
 
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2551
 
                    มีหน้าที่ 
                    1.1 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจนำเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
            1.2 รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และเสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รวมถึงการดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป้นมัคคุเทศก์ การสั่งห้ามผู้นำเที่ยวปฎิบัติหน้าที่ หรือการเพิกถอนทะเบียนผู้นำเที่ยว ให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางพิจารณา
            1.3 ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืน กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
                    1.4 ดำเนินการออกตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวเพื่อใฟ้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
            1.5 เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้อ 1.1 - 1.4
            1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มนิติการทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
 
 
 
 
 
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์
( Mr. Supapol Sirikraiwattanawing )  
 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิติการทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
 

                  มีหน้าที่ 

                 1.1 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การให้ความเห็นทางกฎหมาย การตอบข้อหารือทางกฎหมายงานเกี่ยวกับงานวิชาการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

         1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

         1.3 งานเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ บุคลากรของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานทะเบียนสาขา ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

         1.4 เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานข้อ 1.1 – 1.3

         1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย


วันที่ประกาศ 15 มิ.ย. 2559
;