ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายอักษร  แสนใหม่

ตำแหน่ง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -


วิสัยทัศน์ด้าน ICT กรมการท่องเที่ยว
 

“ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว”

การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายไอซีทีของประเทศ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติภายในหน่วยงาน รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการเก็บและใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของประเทศ
 
พันธกิจที่ 1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และบริการด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่องค์กรด้านการบริการอิเล็กทรอนิกส์
พันธกิจที่ 2 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการทำงานที่ครบถ้วน ทุกกระบวนการสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนอย่างมีธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดขั้นตอนการให้บริการด้วยการใช้ระบบไอที เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลในการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว สนับสนุนข้อมูลแหล่องท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวให้แก่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (TIC) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการฐานข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล และให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบทุกระดับ เพื่อรองรับการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ได้ในอนาคตพันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อเป็นโครงข่ายการสื่อสาร เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่สอดคล่องต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของรัฐบาล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ