ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

 
 
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

 
 
/view/1/ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/TH-TH
นายบุญเสริม ขันแก้ว

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นางสาววรธีรา สุวรรณศร

ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล

ผู้อำนวยการ
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 
 
 
นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล

ผู้อำนวยการ กองพัฒนา
มาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 

ผู้อำนวยการ กองกิจการ
ภาพยนต์และวิดิทัศน์ต่างประเทศ

 
นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นางกัญจนพร กระจ่างแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นายพรรธน์ วีระพละ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร