ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร


นางสาวอุบลวรรณ  สุจริตกุล

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กองพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail : [email protected]

- โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ 2517 - 2519
- โรงเรียนผดุงดรุณี-โปร่งใจ 2519 - 2525 ประถมศึกษาปีที่ 6
- โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 2525 - 2528 ปบ.มัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 2528 - 2531 ปบ.มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531 - 2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
- 01/08/2537 นักวิชาการแรงงาน 3
- 01/08/2539 นักวิชาการแรงงาน 4
- 30/04/2542 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4
- 01/10/2542 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 5
- 15/02/2547 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5
- 02/03/2550 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6
- 11/12/2551 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ
- 16/12/2558 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการพิเศษ
- 10/01/2543 - 12/01/2543 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
- 09/02/2548 - 11/02/2548 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีรุ่นที่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 5 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2542
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 5 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2544
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 5 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2547
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2552 เล่ม 127 ตอนที่ 6ข วันที่ 6 มิ.ย. 2553
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2557