ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร


นายบุญเสริม  ขันแก้ว

ตำแหน่ง

ผู้อำนายการ กองพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2219-4038
โทรสาร   : 0-2219-4037
e-mail :
[email protected]

ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนบ้านแม่ลานราษฎร์อุทิศ 2521 - 2526 ประถมศึกษาปีที่ 6
- โรงเรียนลองวิทยา 2527 - 2532 ปบ.มัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ 2533 - 2535 ปบ.นักเรียนจ่าทหารเรือ
- สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2536 - 2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 - 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 - 2551 เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
- Southern Cross University 2550 - 2552 Master of International Tourism and Hotel Management (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

 

ประวัติการรับราชการ 

- 29/04/2533 นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1
- 08/04/2535 จ่าตรี (ประจำ กพ.ทร.)
- 11/01/2542 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3
- 11/01/2544 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4
- 11/01/2546 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 5
- 20/01/2547 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5
- 03/06/2548 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6
- 11/12/2551 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ
- 18/06/2555 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
- 14/11/2555 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
- 21/01/2556 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ต้น
- 29/09/2558 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สูง

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมนา/ดูงาน
- ประเทศญี่ปุ่น 21/08/2551 - 24/10/2551 Tourism Derelopment for Regional Sustainability

- ประเทศฟิลิปปินส์ 15/06/2554 - 24/06/2554 Training Course for Trainers on Planning and Management of Ecotourism
- วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี (สถาบันดำรงราชานุภาพ) 02/02/2558 - 05/06/2558 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- สถาบันพระปกเกล้า 01/06/2560 - 28/02/2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4"

 

ประวัติการรับเครื่องราช
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2545
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 5 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2547
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 7 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2551
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2553
- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2556 ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข หน้า 3
- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 28/07/2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 47 ข หน้า 103

- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) เหรียญจักรพรรดิมาลา 27/08/2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข หน้า 56