ภารกิจของกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เป็นองค์การประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลนีสารสนเทศสมัยใหม่มาใข้ในกระบวนงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทคก์เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง เพื่อสร้างคุณค่า สร้างโอกาส และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประขาขน อุดมการณ์

- มุ่งมั่นตั้งใจบริการ
- ประสานงานด้วยไมตรี
- สุนทรียภาพการปฏิบัติงาน
- เพื่อรอยยิ้มของประชาชน
;