มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว


กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว