รวมภาพกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม " พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ "

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กำหนดจัดกิจกรรม " พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ "

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มารับบิณฑบาตรและเทศนาให้ผู้ร่วมทำบุญตักบาตรได้รับฟัง ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว นั้น ในการนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดตารางให้กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา


;