รวมภาพกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด ได้มาตรฐานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยดำเนินโครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ใช้สัญลักษณ์ในการเรียกชื่อการรณรงค์นี้ว่า (WC OK)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ วู้ดแลนด์เมืองไม้ จ.นครปฐม ในการนี้ สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ได้เชิญกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
"; //print_r($album); ?>

ชื่อ :
แสดงความคิดเห็น :
ให้คะแนน

;