ระเบียบกฏหมายท่องเที่ยว

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2553

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ.2553

ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557

ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2556

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552

1