ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3);