ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559;