รายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการตรวจสอบโครงการจ้างจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการงบการเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการตรวจสอบการจัดจ้างดำเนินการโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) ประดับตกแต่งไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

รายงานผลการตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบควบคุมภายใน

รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการควบคุมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมครุภัณฑ์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายใน ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1
;