รายละเอียดข่าว

บัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตาราง 1-12) และแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. สรุปจำนวนพนักงานของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 4. ตารางที่ 2 รายงานด้านต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560
 5. ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 6. ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 7. ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2560
 8. ตารางที่ 6
 9. ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 10. ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 11. ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2560
 12. ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2560
 13. ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ 2560
 14. ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560