สถานประกอบการที่ได้รับรอง

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร;