สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2557 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด)
สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2557 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด)
 
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาพรวมทั้งประเทศ
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 735