สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ (แยกตามภูมิภาค)
สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2556 (จำแนกตามภูมิภาค)
 

สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2556

(จำแนกตามภูมิภาค)

  
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ภาพรวมทั้งประเทศ
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลที่ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนกำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 735