สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร


สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน เมษายน 2557

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน มีนาคม 2557

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน ตุลาคม 2556

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน กันยายน 2556

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน สิงหาคม 2556

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน พฤศจิกายน 2556

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน ธันวาคม 2556

สถิติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดือน มกราคม 2557

4