สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2558
สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)

รายจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ(จำแนกตามประเทศปลายทาง)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย(จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559