สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2558
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2558

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับและติดตามการจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559