สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ปี 2559
 • สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ปี 2559
  เดือน ไฟล์เอกสาร
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฏาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องต้น