สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคเหนือเขต 1

414/20 - 21 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร : 053 - 204602 , 053 - 204485, 053 – 204599
แฟกซ์ : 053 - 271473

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคกลางเขต 2

สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อาคารอัฒจันทร์คบเพลิง ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053-713637
แฟกซ์ : 053-713637

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคกลางเขต 3

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
380 หมู่ 5ต. หัวรอ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055 - 321280
แฟกซ์ : 055 - 321280 ต่อ 15

 

;