การอบรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประชุมหารือสรุปและแลกเปลี่ยนประเด็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในของกรมการท่องเที่ยว

อบรมสร้างพื้นฐานความเข้าใจแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

อุปกรณ์การเดินทางที่จำเป็น สำหรับ Car Camp

การเตรียมตัวแบกเป้ท่องเที่ยว

10 เคล็ดลับ แพ็คกระเป๋าให้จุคุ้ม  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •