หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มตรวจสอบภายใน
  • - สำนักงานตรวจสอบภายใน
  • - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
;