กรมการท่องเที่ยว: Department Of Tourism
 
รูปงานบริการและมาตรฐานท่องเที่ยว
รูปงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รูปงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รูปงานกิจการภาพยนต์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
รูปงานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 

วิสัยทัศน์ด้าน ICT
“ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว”สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2561)

266 เรื่อง

 

ณ 30 พ.ค. 61

สถิติจำนวน
มัคคุเทศก์

35,041 คน

 

ณ 4 เม.ย. 61

สถิติจำนวน
ธุรกิจนำเที่ยว

18,913 ราย

ณ 4 เม.ย. 61

สถิติผู้ประกอบการ
ที่ได้รับมาตรฐาน

1,836 แห่ง

ณ 5 เม.ย. 61

สถิติจำนวน
นักท่องเที่ยว

27 ล้านคน

ดูรายละเอียด

ณ 7 พ.ย. 59

 

 

ระบบภายใน

 

กรมการท่องเที่ยว

 


 

สกุลเงิน รับซื้อ ขาย
ไอคอนสุกลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD 34.64 35.31
ไอคอนสกุลเงินปอนด์ GBP 44.65 42.73
ไอคอนสกุลเงินยูโร EUR 38.60 39.84
ไอคอนสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.41 4.59
ไอคอนสกุลเงินหยวนจีน CNY 5.40 4.89