กรมการท่องเที่ยว: Department Of Tourism
 
รูปงานบริการและมาตรฐานท่องเที่ยว
รูปงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รูปงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รูปงานกิจการภาพยนต์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
รูปงานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 

วิสัยทัศน์ด้าน ICT
“ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว”สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/
มาตรฐานอาเซียน

873 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียด

ณ 12 ก.ย. 61

สถิติผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

12,835 ราย

 

สถิติมัคคุเทศก์

79,233 ราย

 

สถิติผู้นำเที่ยว

17,525 ราย

 

ดูรายละเอียด

ณ 12 ก.ย. 61

สถิติจำนวน
แหล่งท่องเที่ยว

5,492 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียด

ณ 13 ก.ย. 61

สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2561)

473 เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียด

ณ 12 ก.ย. 61

สถิติจำนวนบุคลากรวิชาชีพ
การท่องเที่ยวอาเซียนในแผนกแม่บ้านที่ได้รับการรับรองแล้ว

3,437 คน

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียด

ณ 12 ก.ย. 61

 

 

ระบบภายใน

 

กรมการท่องเที่ยว