รูปงานบริการและมาตรฐานท่องเที่ยว
รูปงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
รูปงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รูปงานกิจการภาพยนต์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
รูปงานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 

วิสัยทัศน์ด้าน ICT
“ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว”สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2560)

810 เรื่อง

ดูรายละเอียด

ณ 2 มี.ค. 60

สถิติจำนวน
มัคคุเทศก์

67,272 คน

ดูรายละเอียด

ณ 31 มี.ค. 60

สถิติจำนวน
ธุรกิจนำเที่ยว

10,311 ราย

ดูรายละเอียด

ณ 31 มี.ค. 60

สถิติผู้ประกอบการ
ที่ได้รับมาตรฐาน

4,723 แห่ง

ดูรายละเอียด

ณ 1 พ.ย. 59

สถิติจำนวน
นักท่องเที่ยว

27 ล้านคน

ดูรายละเอียด

ณ 7 พ.ย. 59

สกุลเงิน รับซื้อ ขาย
ไอคอนสุกลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD 34.64 35.31
ไอคอนสกุลเงินปอนด์ GBP 44.65 42.73
ไอคอนสกุลเงินยูโร EUR 38.60 39.84
ไอคอนสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.41 4.59
ไอคอนสกุลเงินหยวนจีน CNY 5.40 4.89