หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูลผู้บริหาร


นางกัญจนพร กระจ่างแจ่ม

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2219-4033
โทรสาร   :
e-mail : e-mail : [email protected]

- 2520 - 2523 ปบ.วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (เลขานุการ)
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 0000 - 2540 ปบ.วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (การบัญชี)
- สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 0000 - 2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
- 14/01/2534 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1
- 14/01/2536 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 2
- 14/01/2538 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 3
- 26/12/2539 เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
- 01/07/2547 เจ้าพนักงานธุรการ 3
- 14/02/2548 เจ้าพนักงานธุรการ 4
- 09/05/2549 เจ้าพนักงานธุรการ 5
- 04/12/2551 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
- 11/12/2551 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
- 01/04/2554 นักวิชาการพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชำนาญการ
- 13/03/2555 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
- 1/10/2558 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ชำนาญการ
- เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ 3 จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2539
- เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2542
- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2549
- นักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตริตาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2552 เล่ม 127 ตอนที่ 6ข วันที่ 6 มิ.ย. 2553
- นักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2554