หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร


นายพรรธน์ วีระพละ

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
โทรสาร   :
e-mail :