อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลผู้บริหาร อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

ตำแหน่ง
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว


ชื่อ-นามสกุล นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : 0-2219-4019
โทรสาร : 0-2216-6906
e-mail : [email protected]urism.go.th
 
- 2517-2518 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- 2519-2520 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- 2521-2524 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2526-2528 MASTER OF ARTS (Economics) ATLANTA UNIVERSITY, U.S.A.
- 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์/ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 26 เมษายน 2559 รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว/ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 6 มกราคม 2560 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว/ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 05/11/2534 - 8-17 มกราคม 2544 หลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 กรมการขนส่งทางบก
- 08/01/2544 - 19 ธันวาคม 2556 - 18 เมษายน 2557 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 79 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- พ.ศ. 2533 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
-พ.ศ. 2537 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
-พ.ศ. 2539 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
-พ.ศ. 2544 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
-พ.ศ. 2552 ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
-พ.ศ. 2552 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
-พ.ศ. 2557 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
 


Morning brief

ลงวันที่ พุธ 11 มกราคม 2560

ประชุมรับข้อสั่งการจาก ครม

ลงวันที่ อังคาร 10 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์

ลงวันที่ อังคาร 10 มกราคม 2560

ประชุมนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ

ลงวันที่ จันทร์ 09 มกราคม 2560

อทท. ประชุมเลขานุการทุกคน

ลงวันที่ ศุกร์ 06 มกราคม 2560

สถาบันการพลศึกษา สวัสดีปีใหม่ อธิบดี

ลงวันที่ ศุกร์ 06 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์

ลงวันที่ พฤหัส 05 มกราคม 2560