อำนาจหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
;