อำนาจหน้าที่กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบริการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๒. จัดทำมาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
และมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวมรวมสถิติเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยว
๓. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๕. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
๗. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้
                  
๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่
๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของกอง
๑.๒) จัดระบบการบริหารงานการเงินและการบัญชี แผนงาน งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานระเบียบแบบแผน งานข้อมูลข่าวสารงานการประชุม งานติดต่อและประสาน งานติดตามตัวชี้วัดและระบบควบคุมภายในของกองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตที่กำหนดไว้
๑.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มวิชาการและมาตรฐานบริการท่องเที่ยว มีหน้าที่
๒.๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว เพื่อกำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๒.๒)  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓)  กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการของกลุ่มงาน
๒.๔)  สนับสนุนและให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒.๕)  จัดทำสื่อ หนังสือ เอกสาร คู่มือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐาน
การท่องเที่ยว
๒.๖)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดทำมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๒.๗)  จัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๒.๘)  ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๒.๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว มีหน้าที่
๓.๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบริการท่องเที่ยว   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๓.๒)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
๓.๓)  ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
๓.๔)  ติดต่อและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริการท่องเที่ยว
๓.๕)  กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกลุ่มงาน
๓.๖)  ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาเครือข่ายด้านบริการท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๓.๗)  จัดทำสื่อ หนังสือ เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาเครือข่ายด้านบริการท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๓.๘)  ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ เอกสารทางวิชาการ สื่อ และวิทยาการด้านมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๓.๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว มีหน้าที่
๔.๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๒)  จัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๓)  จัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๔)  กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกลุ่มงาน
๔.๕)  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๖)  สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๗)  จัดทำสื่อ หนังสือ เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๘)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว
๔.๙)  ดำเนินการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
๔.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
;