กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการกำหนดการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยว และจำนวนของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
๔. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนและออกแบบ รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูปรับปรุง บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตามและประเมินผลคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๗. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้

๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยการของกอง
๑.๒) จัดระบบการบริหารงานการเงินและการบัญชี แผนงาน งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานระเบียบแบบแผน งานข้อมูลข่าวสาร งานการประชุม งานติดต่อและประสาน งานติดตามตัวชี้วัดและระบบควบคุมภายในของกองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตที่กำหนดไว้
๑.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มวิชาการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มีหน้าที่
๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  การท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๒.๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและกระบวนการตรวจประเมินและรับรอง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ยกระดับคุณภาพและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๒.๓) สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ และเก็บรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒.๔) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๒.๕) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน  แหล่งท่องเที่ยวและกฎหมายที่กำหนด รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒.๖) ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีหน้าที่
๓.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความสะดวก ปลอดภัย รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
๓.๒) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อติดตามสถานการณ์ การรายงานผลการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้ท่องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
๓.๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน มีหน้าที่
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔.๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔.๓) ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชน
๔.๔) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔.๕) ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว มีหน้าที่
๕.๑) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม ปลอดภัย รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒) วางแผนและกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการท่องเยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕.๓) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการ พร้อมประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเหมาะสมกิจกรรมโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๕.๔) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทำแบบรูปรายการ ประมาณราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๖) รวบรวม จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ปรับปรุง รายละเอียดกิจกรรมและประมาณการราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๕.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
;