เลขานุการกรม

ข้อมูลผู้บริหาร


นางสาวจันทร์จิรา จันทนจุลกะ

ตำแหน่ง
เลขานุการกรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2219-4020
โทรสาร   :
e-mail : [email protected]

- วัฒนศึกษา
- ประถมทวีธาภิเศก ประถมศึกษาปีที่ 7
- โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปบ.มัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 - 2529 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
- 02/04/2533 ผู้สื่อข่าว 3
- 27/07/2533 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
- 01/12/2534 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3
- 02/04/2535 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4
- 27/01/2536 นักประชาสัมพันธ์ 4
- 01/10/2537 นักประชาสัมพันธ์ 5
- 22/09/2540 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
- 01/10/2540 นักประชาสัมพันธ์ 6
- 25/11/2545 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6
- 30/05/2550 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 7
- 11/12/2551 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ
- 12/02/2553 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
- 21/02/2557 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
- 01/10/2558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
-กรมบัญชีกลาง 16/06/2558 - 29/06/2558 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐรุ่นที่ 10 กรมบัญชีกลาง
- 25/06/2558 - 21/08/2558 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
- นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2538
- นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2542
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ 7 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 05/12/2551
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 05/12/2555 ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม4 ตอนที่16 ข หน้า4 ลำดับ2